ANPC

Protectia consumatorului 

Autoritatea coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.

Autoritatea are ca principale obiective:
   a) crearea unui cadru legislativ national in domeniul protectiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeana
   b) desfasurarea activitatii de informare si educare a cetatenilor privind drepturile pe care le au in calitate de consumatori;
   c) desfasurarea activitatilor de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
   d) protejarea consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte;
   e) efectuarea activitatii de analiza si marcare a metalelor pretioase si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase;
   f) autorizarea persoanelor fizice si juridice, in conditiile legii, sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;
   g) asigurarea, ca autoritate romana desemnata, a aplicarii Programului de atestare a Procesului Kimberley.
 (1) Autoritatea are urmatoarele atributii principale:
   a) participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existenta in Uniunea Europeana;
   b) asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul protectiei consumatorilor;
   c) propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum si interzicerea penalitatilor asimetrice dintre client si prestatorul de servicii publice si alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;
   d) elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor;
   e) initiaza, negociaza si participa, in conditiile legii, la incheierea de conventii, acorduri, protocoale si alte intelegeri interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in domeniu, precum si cu organisme neguvernamentale;
   f) participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
   g) prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
   h) desfasoara activitati de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
   i) controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea, exceptie facand controalele igienicosanitare si sanitar-veterinare la producatori, in cazul produselor alimentare;
   j) constata contraventii si dispune masuri de limitare a consecintelor producerii, prestarii, importului, comercializarii sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare si servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt in concordanta cu dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritatii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de lege, sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
   k) controleaza daca mijloacele de masurare folosite pe piata sunt insotite de documentele prevazute de lege care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
   l) solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, in conditiile legii;
   m) coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;
   n) sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;
   o) efectueaza, prin prelevari de probe din produsele alimentare si nealimentare, analize si incercari in laboratoare acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate;
   p) efectueaza sau finanteaza studii, teste comparative si cercetari in domeniu cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;
   q) stabileste relatii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare si certificare, inclusiv din strainatate, pentru realizarea de studii, cercetari si teste comparative;
   r) desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele si serviciile destinate acestora; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;
   s) sprijina asociatiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;
   ş) sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a consumatorilor;
   t) sustine infiintarea unor organisme de mediere in domeniul protectiei consumatorilor;
   ţ) informeaza permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;
   u) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor, in conditiile legii;
   v) desfasoara activitati de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;
   w) acorda consultanta de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor pentru operatorii economici;
   x) stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, incercari, expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanta, cursuri de pregatire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate in conditiile legii;
   y) stabileste si percepe taxe si tarife pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, pentru activitati de analiza, marcare si expertizare a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;
   z) fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
   aa) urmareste, potrivit legii, legalitatea publicitatii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;
   bb) asigura aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate desemnata;
   cc) autorizeaza operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   dd) stabileste si aproba marcile de certificare, de garantie proprie si de trasabilitate, pe baza de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   ee) efectueaza expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   ff) efectueaza operatiuni de marcare a bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate;
   gg) acorda consultanta de specialitate si sprijin in vederea realizarii de coduri de conduita, la solicitarea operatorilor economici;
   hh) instituie procedurile legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte;
   ii) comunica Comisiei Europene masurile legislative adoptate in domeniile guvernate de directivele, regulamentele si deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.
   (2) Autoritatea controleaza respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeana din domeniul sau de competenta.
   (3) Autoritatea este punct national de contact pentru sistemul de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase - RAPEX intre statele membre si Comisie, in baza Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranta generala a produselor - GPSD.
   (4) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin actele normative pentru domeniul sau de activitate.
   (5) Taxele si tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.
LINK DIRECT